Činnosti

Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme pre investora prípravné úkony na získaní povolenia všetkých dotknutých stavebných úradov, predbežné súhlasy s umiestnením stavby, ale aj záväzné stanoviská obcí, mestských častí a dotknutých orgánov, územné rozhodnutia a stavebné povolenia. V prípade potreby zabezpečíme vyňatie pozemku z pôdneho fondu a environmentálne štúdie.

V celom procese inžinierskej činnosti ponúkame investorom poradenskú a konzultačnú činnosť.

Zabezpečíme:
 • Územnoplánovacie informácie 
 • Predbežné a záväzné stanovisko obce
 • Zakreslenie inžinierskych sietí
 • Určenie bodu napojenia prevádzkovateľov sietí
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí
 • Environmentálne štúdie ( EIA )
 • Vyňatie poľnohospodárskej pôdy
 • Vydanie územného rozhodnutia 
 • Zmenu územného rozhodnutia
 • Vydanie stavebného povolenia 
 • Zmenu stavby pred dokončením
 • Kolaudáciu stavby