Činnosti

Autorský dozor

Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý tiež overuje dodržanie projektu v priebehu realizácie stavby a kontroluje, či sa dodržiavajú podmienky stanovené v stavebnom povolení.

Medzi povinnosti autorského dozoru patrí hlavne:
  • účasť na kontrolných dňoch, ktoré zvoláva investor
  • vyjadrenie sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia
  • upovedomenie stavebníka popr. dotknutý orgán štátnej správy, ak zistí nedodržanie projektu, poprípade právnych predpisov a tiež technických noriem
  • ak nedostatky neboli včas odstránené, môže požadovať zastavenie práce na stavbe, atď.