Činnosti

Architektonická štúdia

Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.

Architektonická štúdia je úplne prvým vizuálnym a pocitovým premietnutím zámeru investora do konkrétnej jasne vnímateľnej priestorovej a hmotovej podoby. Je to najdôležitejšia etapa, proces pri tvorbe stavebného diela – zhmotnenie ideí, nápadu, myšlienky, názoru. Túto úvodnú fázu aj napriek finančnej náročnosti nie je dobre podceniť, alebo preskočiť, nakoľko možné dodatočné úpravy a zmeny počas realizácie stavby sa môžu jednoducho premietnuť do najvyššej položky, ktorá zaťaží Váš účet za realizáciu stavby. Architektonická štúdia slúži ako podklad pre klienta pri následnom rozhodovaní a plánovaní postupu, ktorý okrem iného zahŕňa výber realizátora diela, materiálu atď. Architektonická štúdia je spracovaná v mierke 1:100, resp. pri väčších objektoch v mierke 1:200. Situácia vrátane osadenia objektu na pozemku a prípadné terénne úpravy sú spracované v mierke 1:500, resp. v mierke 1:200.

Obsah architektonickej štúdie:
  • situácia
  • pôdorysy podlaží s plošnými ukazovateľmi
  • rezy
  • pohľady
  • fotorealistické vizualizácie exteriéru (osadené do reálneho prostredia, ak to situácia dovoľuje)
  • stručná sprievodná správa

Architektonická štúdia sa dodáva v tlačenej podobe a to v dvoch vyhotoveniach na formáte A3 a v digitálnej podobe vo formáte PDF.